Staj Esaslar (PDF)

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

STAJ ESASLARI


Madde 1: Amaç

 

Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanmagereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları oluşturmaktar. Kuramsal boyutta ve laboratuar ortagibi, koşulları önceden kurgulanan deneysel uygulama alanlarında bilgi sahibi olan öğrencilerin, bu stajlarda iş yaşamının ve üretimin, koşulları genellikle önceden kurgulanamayan doğal ve gerçek yüzüyle tanışmaları hedeflenir.

 

Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Faltesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin okulda kazandıkları teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek, mesleki deneyim kazandırmak, sanayi ile gerek teknik gerekse sosyal bir köprü kurmak amacı ile yapmak zorunda oldukları stajların uygulama ilkelerini belirler.

 

Madde 2: Staj Süreleri ve Dönemleri

 

(a) Mühendislik Fakültesi öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) işgününden oluşan iki staj yapmakla yükümlüdür.

(b) Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası ), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile Ekle/kaldır haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Ekle/kaldır haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir)

(c) Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir.

(d) Devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilir.

(e) İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (arasınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir (Ancak öğrencinin staj yaptığı dönemde 17:00’dan önce dersinin olmaması gerekmektedir).

(f) Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

(g) Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz.

(h) Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.

(ı) Birinci devre stajı yapılmadan ikinci devre stajı yapılamaz. Staja hangi yarıyıldan sonra başlanacağı ve aynı dönem içinde bir ve ikinci stajın yapılıp yapılmayacağı Bölüm Staj Uygulama İlkeleri ile belirlenir.

(j) İlk stajın yapılabilmesi için, öğrencinin kendi bölüm prograçerçevesinde en az 4 yarıyıl (hazırlığı bir yarıyıl okuyanlar için 3 yarıyıl) süre ile ders almış olması gerekmektedir.

(k) Staj komisyonunun onayıyla kendi bölüm prograçerçevesinde 6. yarıyıl sonunda 1. ve 2. stajlar aynı yaz döneminde yapılabilir.

 

Madde 3: Staj Konuları

 

Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin;

 -İş hayatı ile tanışması

 -İlgili iş alanlarını tanımalarını ve deneyim kazanmalarını,

 -Eğitimleri sırasında edindikleri bilgileri ve becerileri uygulamaya aktarmaları

 retim (hizmet) tesislerinin ve atölye (laboratuar) çalışmalarının doğal ortamlarında fiilen görev alarak, iş disiplininin gereklerini öğrenmesi ve bu disipline uyum sağlamaları stajın kazanımları arasında öngörülmektedir.

 

Stajlar, hastane stajı ve endüstri stajı olarak kategorize edilmiş olup ilk staj olarak hastane stajı öngörülmekle birlikte aşağıda tanımları verilmektedir.

 

a)      Hastane stajı: Bu staj üniversite, devlet ve SGK hastanelerinde veya sağlık merkezleri dışında kalan özel hastanelerde yapılır. Bu stajın amacı öğrencilerin hastanelerde bulunan tıbbi araç ve gereçlerin kullanımı, bakımı ve onarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, hastanelerin organizasyon ve çalışma biçimlerini yerinde gözlemlemeleridir.

 

b)     Endüstri stajı: Bu staj biyomedikal mühendisliği alanında faaliyet gösteren şirketlerde yapılır. Proje-tasarım-araştırma-teknik servis ve pazarlama gibi işlevleri bulunan şirketler staj yeri olarak kabul edilir. Bu stajın amacı hızla gelişen ve değişen biyomedikal mühendisliği alanında öğrencilerin hizmetlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin pratik bilgiler edinmeleridir.

 

Madde 4: Staj Komisyonu ve Görevleri

 

(a) Bölüm Başkanlıkları tarafından biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşan staj komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri ve görev süreleri, ilgili Bölüm Başkanlıklarının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır.

(b) Staj Komisyonları, ilgili bölümdeki stajların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini staj uygulama ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

(c) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından Mühendislik Fakültesi Bölümlerine ayrılmış staj kontenjanlarına kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olması durumunda öğrenci seçimi, öğrencinin genel not ortalamasına göre Bölüm Staj Komisyonunca yapılır.

(d) Komisyon gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi staj yerinde denetler.

(e) Yaz döneminde yapılan staj sonuçları Bölümler tarafından her yıl en geç aralık ayının 15 ine kadar dekanlığa iletilir.

f) Bölüm, kendi gereksinimlerine uygun bir staj kılavuzu veya staj işlem akışı hazırlar ve bölüme kayıt yapran tüm öğrencilerin ilgili web sayfasından bilgilere erişimi sağlar. Bu kapsamda:

a)              Stajların tamı,

b)              Stajların amacı ve beklentiler,

c)              Her staj aşamasında, uygun staj yerleri için öngörülen kriterler,

d)             Staj işlemleri:

  • Staj yeri seçimi, staj için başvuru ve bölüm onayı,
  • Staj raporu, biçimi, yazım kuralları, içeriği, onaylanması ve teslim süresi,
  • Staj mesaisinin işyerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının bölüme iletilmesi,

g) Yapılan stajın ve staj raporunun bölümce değerlendirilip nota dönüştürülmesi konuları, tüm koşul ve kuralları ile ıklar. Kılavuz ekinde,  öğrenci tarafından bölüm başkanlığına verilecek staj dilekçesi, işyerine bölüm başkanlığınca yazılacak resmi yazı, staj raporu kapak sayfası ve staj değerlendirme formu örnekleri yer alır.

 

Madde 5: Staj Başvuru Süreci

 

(a)               Bölüm, öğrencilerinin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için, iş yerleri nezdinde gerekli her türlü temas ve girişimde bulunacak olmakla birlikte, uygun staj yerlerinin bulunma yükümlülük ve sorumluluğu tümüyle öğrencilere aittir. Bulunan yerin uygunluğu staj komisyonunun onayı sonucu Staj Yeri Kabul Formunun Doldurulması ile kesinlik kazar.

(b)              İş yerinin staja uygunluğu Staj Komisyonunca bilinmeyen işyerleri için öğrenci  İşyeri Staj Bilgi Formu’ ekli bir dilekçe ile işyerine başvuruda bulunur. Öğrenci, işyerinde staj yapmauygun görülmüş yazı ve onaylı formu Staj Komisyonuna staja başlamadan önce iletir.

(c)               İş yerinin öğrenciyi staja kabul ettine dair yazı ve İşyeri Staj Bilgi Formu postayla gönderilemez. Postayla gelen staj kabul yazıları veya formlar dikkate alınmaz.

 

Madde 6: Staj İşlemlerinde Öğrencinin Sorumluluğu

 

(a) Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir.

(b) Staj yapacak öğrenci,  staja uygunluğu staj komisyonunca bilinmeyen işyerleri için "İşyeri Staj Bilgi Formu" ekli bir dilekçe ile işyerine başvuruda bulunur. İşyerinden alınan kabul yazısı ile birlikte staj komisyonuna şahsen başvurur.

 

Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja başlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta işlemlerini Öğrenci İşleri Bürosunda yaptırmalı (Stajyer Öğrencilerin staj süresince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında sigortalanması zorunludur) ve staj yapacağı işyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fişi almalıdır.

(c) Staj başvurusunda bulunan ve bölüm tarafından staj yeri belirlenen öğrenci zorunlu ve kabul edilebilir bir mazereti olmadıkça kendisine sağlanan staj yerine giderek stajını yapmakla yükümlüdür.

(d) Öğrenci staj sırasında çalıştığı kurumun bütün tüzük yönetmelik ve kurallarına uymak, staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadır. Stajyer öğrenci grev, gösteri, yürüyüş veya işi yavaşlatma eylemlerine katılamaz.

(e) Stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz.

(f) Stajını tamamlayan öğrenci, “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” ni Bölüm Staj uygulama İlkeleri’nde belirtilen tarih aralığında Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmaz.

(g) Yurt dışında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fişi ve staj defterine ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır.

 

Madde 7: Staj Yapılan İş Yerinin Sorumluluğu

 

(a)               Staja kabul edilen öğrencinin iş güvenliğinden ve verimli bir şekilde stajını yapmasından işyerleri sorumludur.

(b)               Staj Değerlendirme Belgesi (sicil fişi) staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, görevi, unvanı, iletişim adresi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge işletme tarafından öğrenci eliyle fakülte öğrenci işleri bürosuna gönderilir. Onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilecek sicil belgeleri geçersiz sayılır.

 

Madde 8: Staj Yeri Gereklilikleri:

 

(a) Her öğrenci, yapmakla yükümlü olduğu stajlardan yalzca birini üniversiteler ve üniversitelere bağlı kurum ve organlarda yapabilir. Uygun nitelikteki vakıf şirketleri, üniversite hastaneleri ve kısa süreli atölye stajları bu kısıtlamanın dışındar.

(b)Talebin staj komisyonunca uygun görülmesi durumunda öğrenciye aynı işletmede staj yapma izni verilir.

(c)Biyomedikal, Elektronik, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisinin bulunmadığı yerde staj yapılamaz.

(d) Staj komisyonunca uygun görülüp onaylanmayan bir işyerinde yapılacak çalışma, staj çalışmaolarak kabul edilmez ve değerlendirilmez.

 

Madde 9: Staj Defter Teslimi

 

 Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, staj kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir staj raporunu hazırlamak ve bölüm sekreterliğine teslim etmekle yükümlüdür. Staj raporunu süresi içinde bölüm sekreterliğine teslim etmeyen öğrencilerin staj çalışmaları geçersiz ve başarısız sayılır. Staj raporları, en geç her eğitim–öğretim döneminin başlangıcını takiben 31 Ekim tarihine kadar bölüm başkanlığı sekreterliğine ilan edilen tarihler aralığında teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci, staj bitiminde, yaptığı mesai ve çalışmaların işyeri yetkililerince değerlendirilmesini sağlayacak Staj Değerlendirme Formunun, doldurulmuş ve onaylanmış bir biçimde ve işyeri kaşesini taşıyan kapazarf içerisinde en geç Ekim ayının son haftası içerisinde Bölüm Sekreterliğine iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kısa süreli atölye stajları için, staj kılavuzunda belirtilmiş olmak koşulu ile staj raporu istenmeyebilir.

 

Madde 11: Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun tüm kurallarına ve mevzuatına uymak zorundar. Yönergede belirtilmeyen konularda öğrencilerin işyerleri ile ilişkilerinde Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla ilgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacağı Staj uygulama İlkelerigeçerli sayılır.

 

Madde 12: Yapılan her staj, Erciyes Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca ılmış olan staj kılavuzunda belirtilen bir derse karşılık gelir. Yaptığı stajın karşılığı olarak ılmış bulunan derse kayıt yaptırmayan bir öğrencinin stajı o yarıyıl değerlendirmeye alınmaz.

 

Madde 13: Stajların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

 

Staj raporları, Staj Değerlendirme Formları ve varsa staj ile ilgili diğer tüm belgeler, Erciyes Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bölüm staj komisyonlarınca incelenerek değerlendirir. Ayrıca bölüm başkanlığı tarafından belirlenen staj komisyonu üyelerinin de içinde bulunduğu sınav jürisi aracılığıyla staj yapan öğrenciler sözlü sınava tabi tutulur. Yaz döneminde yapılan staj sonuçları Bölümler tarafından her yıl en geç Aralık ayının 15 ine kadar dekanlığa iletilir.

 

(a) Staj Komisyonu staj defterindeki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve mülakata göre aşağıdaki ceza puan tablosunu esas alarak stajın tamamının (24 işgünü) ya da yarısının (12 işgünü) kabulüne veya tamamının reddine karar verebilir.

 “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” nin Bölüm Staj Uygulama ilkeleri’nde belirtilen tarih aralığında Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi ve Staj defterinin sayfalarının onaylanmış olması stajların değerlendirilebilmesinin ön şartları olup, belirtilen hususlara uyulmaması durumunda staj değerlendirilmesi yapılmayacaktır. Ön şartları sağlayan öğrencilerin stajları ise aşağıdaki eksiklik puan tablosu kullanılarak değerlendirilir.

Eksiklik Puan Tablosu:

 

Öğrenci Adı/Soyadı:

 

Eksiklik Puanı

 

Değerlendirme Kriterleri                                                                                                             Puana kadar kırılabilir

 

Kriter-1. Staj Devamsızlığı

 

 

 

……..

 

Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık                                                               100p

Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık                     70p

……..

Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık                                                                         40p

……..

 

Kriter-2. Staj Defteri Formatının Uygun Olmaması                                                                              30p


……..

 

Kriter-3. Staj Defterinin Özgün Olmaması                                                                                            50p

 

……..

 

Kriter-4. Staj Defterindeki Konularla İlgili İçerik Yetersizliği  (Her bir madde için en fazla 5p)   35p

 

 

 

……..

4.1.  Hastane/İşyeri hakkında bilgi

4.2.  Biyomedikal mühendisliği faaliyetleri

……..

4.3.  Kullanılan, üretilen veya geliştirilen tıbbi sistemlerinin tanıtımı

……..

4.4.  Tıbbi sistemlerinin fonksiyonlanın incelenmesi

……..

4.5.  Tıbbi sistemlerinin bakım onarım ve kalibrasyonu

……..

4.6.  Hastanelerde envanter yönetimi bilgisi

……..

4.7.      Malzeme ve cihaz alımı/satımı için teknik görüş raporlarının hazırlanması

……..

 

Kriter-5. Sicil Notlarında Düşüklük

 

 

……..

E-notu için                                                                                                                               100p

D-notu (her biri) için                                                                                                                25p

……..

C-notu (her biri) için                                                                                                                15p

……..

Kriter-6. Mülakat Başarısızlığı                                                                                                              30p

(lümümüzde mülakat yalmaktadır. )

 

Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan öğrencinin ilgili stajı tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal edilir. Eksiklik puanının 50nin altında olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.

 

 
                Değerlendiren:

                              Adı Soya

İmza

Tarih

Staj komisyon Başkanı:

Staj Komisyon Üyesi:

Staj Komisyon Üyesi:

 

 

...../...../20....

 


 
   

(b) Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

(c) Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 

Madde 14: Öğrenciler değerlendirme sonucuna, ilanından itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. İtirazlar ile ilgili olarak Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

Madde 15: Staj Muafiyeti

 

Dikey veya yatay gişle üniversitemize gelmiş olan öğrencilerin daha önceki üniversitelerinde yapmış oldukları stajların en fazla 24 iş günlük kısmı kabul edilebilir. Önceki stajların geçerli sayılabilmesi için öğrencilerin bu yöndeki taleplerini içeren bir dilekçeyi, ekte daha önce yalan stajı tarihleriyle gösteren resmi belge ile birlikte staj komisyonuna sunmaları gereklidir. Staj komisyonunun, gerçekleştirilen stajın uygun nitelik taşımağına karar vermesi ya da öğrencinin sınava alınıp başarısız bulunması durumunda staj geçerli sayılmaz.

 

Madde 16: Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Öğrencilerinin Staj Yükümlülükleri

 

Biyomedikal Mühendisliği bölümünde çift anadal eğitimi alan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği 2. devre stanı (24 iş günü) yapmakla yükümlüdürler.

Biyomedikal Mühendisliği yandal programı için staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 17: Staj Defterinin Yazımı İle İlgili Özellikler

 

Kağıt Özellikleri: Staj defteri en az 80 en çok 100 gramajlı ve kaliteli  beyaz kağıda yazılmalıdır. Kullanılacak kağıt A4 formunda olup, staj defteri ciltlendikten sonra  20.0 x 28.5 cm boyutlarından daha küçük olmamalıdır.  

Yazı Özellikleri: Staj defterleri, bilgisayar ile yazılır. Yazı, kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır. Staj defteri metni Times Roman yazı tipinde 12 punto olmalıdır. Metin 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bulunmalıdır. 

Sayfa Düzeni: Staj raporlarının sayfalarının üst kenarında 3.5 cm, alt kenarda 3 cm, sol ve sağ kenarlarında 2 cm boşluk bulunmalıdır. Başlıklar da bu çerçeveyi taşmamalıdır. Yazı blok sistemine göre  (paragraf girintisiz) yerleştirilmelidir. 

Sayfaların Numaralandırılması: Sayfa numarası, metin bloğunun düşey orta çizgisinin üzerine üst kenardan 2 cm boşluk kalacak şekilde yazılır. 

 

Madde 18: Bölümünün staj kılavuzunda belirtilen tüm staj yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yaptığı staj çalışmaları Erciyes Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca başarılı” notu ile değerlendirilmeyen öğrenciye mezuniyeti ile ilgili hiçbir belge verilmez.

 

Madde 19: Erciyes Üniversitesi, staj yapan öğrencilere, stajları süresince herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları işyerleri ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Erciyes Üniversitesini bağlamaz.

 

Madde 20: Staj Uygulama İlkeleri 2013-2014 Bahar Yarıyılı başında uygulamaya girer.

 

Madde 21: Biyomedikal Mühendisliği Staj Uygulama ilkeleri Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama İlkeleri’ni temel almaktadır.