MÜDEK Komisyonları

KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ

Eğitim Komisyonu:
Bu komisyonun amacı başta MÜDEK ölçütleri doğrultusunda bölümün lisans programının müfredatını düzenlenmesi olmak üzere Bölüm Akademik Kuruluna gündemdeki konular ile ilgili müfredat uyumluluğu açısından görüş bildirmektir.

Prof. Dr. M.Emin YÜKSEL (Bölüm Başkanı) (B)
Doç. Dr. Semra İÇER (Bölüm Baş.Yrd.) (R)
Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU (Bölüm Baş.Yrd.) 
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN 
Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI 
Dr. Öğr. Üy. M. Çağrı SOYLU
Dr. Öğr. Üy. Gülşen AKDOĞAN
Öğr.Gör. Ömer AYDIN

MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu:
Başta MÜDEK kriterleri olmak üzere Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları’nın sağlanabilmesi için komisyonların oluşturulması ve birbirleri arasındaki koordinasyonlarının sağlanması bu komisyonun görevleri içerisindedir. Ayrıca MÜDEK Değerlendirme Takımına takdim edilecek özdeğerlendirme raporunun hazırlanması da yine bu komisyonun görevleri arasındadır.

Prof. Dr. M. Emin YÜKSEL 
Doç. Dr. Semra İÇER (Koordinatör)
Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU (R)
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN 
Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI 
Dr. Öğr. Üy. M. Çağrı SOYLU
Dr. Öğr. Üy. Gülşen AKDOĞAN
Öğr.Gör. Ömer AYDIN

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:
Bu komisyonun görevi; anket, toplantı ve inceleme gibi çeşitli yöntemler geliştirerek, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün başta akademik alanda olmak üzere bütün alanlardaki faaliyetlerinin, program çıktılarına uygunluğunun sağlanabilmesine katkıda bulunmaktır. Komisyon Bölüm Akademik Kurulu ile koordineli bir şekilde çalışarak, güncel ölçme ve değerlendirme tekniklerini incelemek ve uygulamakla yükümlüdür.

Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN  (Mezun ve Yeni Mezun Değerlendirme Anketi Koordinatörü) 
Arş. Gör. Turgay BATBAT (R)
Arş. Gör. Fatma UYSAL
Arş. Gör. Miray ALTINKAYNAK (izinli)

Doç. Dr. Semra İÇER  (B)  (Ders Değerlendirme Anketi Koordinatörü)
Arş. Gör. Şerife GENGEÇ BENLİ   (R)
Arş. Gör. Burak İSTANBULLU
Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR 
Arş. Gör. Miray ALTINKAYNAK (izinli)

Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU (İşveren ve Staj Değerlendirme Anketi Koordinatörü)
Arş. Gör. Fatih KARAKAŞ (R)
Arş. Gör. Şerife GENGEÇ BENLİ 
Arş. Gör. Çiğdem ALTINTOP ACER (izinli) 

Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI (Altyapı Değerlendirme Anketi Koordinatörü)
Araş. Gör. Fatma UYSAL (R)
Araş. Gör. Melis KESKİN
Teknisy. Özkan GÜNDÜZ

Öğrenci Komisyonu:
Öğrenci Komisyonu öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize eder. Komisyon öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin birebir görüşmelerle ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

Dr. Öğr. Üy. M. Çağrı SOYLU (B)
Arş. Gör. Turgay BATBAT (R)
Araş. Gör. Melis KESKİN
Özkan GÜNDÜZ (Teknisyen)
Öğrenci Temsilcisi

İdari ve Mali İşler Komisyonu:
Bu komisyon Bölüm Yönetim ve Akademik Kurulları ile birlikte Alt Yapı Komisyonunun belirlediği akademik ve fiziksel altyapı ihtiyaçlarının idari ve mali açıdan değerlendirilmesini yapar.

 Prof. Dr. M. Emin YÜKSEL (B)
Dr. Öğr. Üy. M. Çağrı SOYLU (R)
Arş. Gör. Melis KESKİN

Alt Yapı Komisyonu:
Bu komisyonun amaçlarından birisini bölümün donanım ve yazılım alt yapısının kayıt altına alınarak MÜDEK kriterleri doğrultusunda geliştirilip güncellenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca Bölüm Akademik Kurulunun istek ve görüşleri doğrultusunda donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenip tedarik edilmesi yönündeki çalışmalar da bu amaçlar arasındadır. Ayrıca bu komisyon, hem bölüm yönetim kurulunda hem de bölüm akademik kurulunda alınan kararların gerektiğinde alt yapıya uygunluğu konusunda görüş bildirir. 

Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI (B)
Arş. Gör. Fatma UYSAL (R)
Özkan GÜNDÜZ (Teknisyen)  

İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu:
Bu komisyon öncelikle bölümün hem iç hem de dış paydaşlarla gerçekleştireceği toplantıları düzenlemekle yükümlüdür. Bu toplantılar sayesinde bölümün program çıktılarına uygunluğunun iç ve dış paydaşlarca da sorgulanmasını sağlanmış olur. Komisyon ayrıca mezun öğrencilerimizle bağlantıların sağlanması ve mevcut öğrenciler için Kariyer Günleri Seminerleri gibi teknik organizasyonların düzenlemesini üstlenir. Komisyon görevleri içerisinde sadece teknik seviyede çalışmaların değil sosyal sorumluluk projelerinin de yürütülmesi yer almaktadır. Bu etkinliklerin belgelendirilerek dokümantasyonunun sağlanması da bu komisyonun görevleri arasındadır.

Prof. Dr. M. Emin YÜKSEL (B)
Dr. Öğr. Üy. Ömer AYDIN
Arş. Gör. Burak İSTANBULLU (R)
Arş. Gör. Fatih KARAKAŞ 
Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR
Öğrenci Temsilcisi

Staj Komisyonu:
Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. 

Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU (B)
Doç. Dr. Semra İÇER
Arş. Gör. Çiğdem ALTINTOP ACER (izinli) 
Arş. Gör. Şerife GENGEÇ BENLİ  (R)

Bitirme Ödevleri Komisyonu:
Bu komisyon Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Biyomedikal Tasarım ve Uygulamaları ile Bitirme Ödevlerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Biyomedikal Tasarım ve Uygulamaları ile Bitirme Ödevleri konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri rasındadır.

Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU (B)
Dr. Öğr. Üy. Ömer AYDIN (R)
Arş. Gör. Melis KESKİN  
Arş. Gör. Çiğdem ALTINTOP ACER(izinli)

Dokümantasyon Komisyonu:
Bu komisyonun görevi MÜDEK çalışmaları doğrultusunda özdeğerlendirme raporunun dokümantasyonunun gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Dr. Öğr. Üy. Gülşen AKDOĞAN (B)
Arş. Gör. Burak İSTANBULLU (R)
Arş. Gör. Fatih KARAKAŞ 
BM Bölüm Sekreteri 

İntibak Komisyonu:
İntibak Komisyonu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay ya da dikey geçiş yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını yapar. Ayrıca öğrencinin daha önce devam ettiği yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri eşdeğerlerinin yerine saydırılması ve ders muafiyetlerinin düzenlenmesi de bu komisyonun görevleri arasındadır. Bu görevleri
yerine getirirken komisyon Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular. 

Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI (B)
Dr. Öğr. Üy. Gülşen AKDOĞAN (R)
Arş. Gör. Eda DAĞDEVİR

Mezuniyet Komisyonu:
Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir.

Prof. Dr. M.Emin YÜKSEL
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN (B)
Arş. Gör. Turgay BATBAT
Arş. Gör. Miray ALTINKAYNAK(izinli)

Bilgi İşlem Komisyonu:
Komisyonun öncelikli görevleri Biyomedikal Mühendisliği internet sayfasının güncel kalmasının sağlanmasıdır. Bölüm Akademik Kurulu’nca alınan kararların bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, yapılan anket çalışma sonuçlarının, yapılan toplantı, seminer, sempozyum ya da sosyal sorumluluk projelerinin bölüm internet sayfasında verilmesi komisyonun diğer görevleri arasında sayılabilir. Ayrıca bölüm internet sayfasının sadece bilgi görüntüleme aracı olarak statik bir yapıdan bilginin paylaşılabildiği dinamik bir yapıya sahip olması yine bu komisyonun hedefleri arasındadır.

Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN (B) 
Arş. Gör. Turgay BATBAT 
Arş. Gör. Mehmet Fatih KARAKAŞ (R)

Bölüm Erasmus Temsilcisi: 

Yrd. Doç. Dr. Gülşen AKDOĞAN

Bölüm Farabi Temsilcisi: 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN 

Bölüm Mevlana Programı Temsilcisi: 

Yrd. Doç. Dr. Gülşen AKDOĞAN

B : Başkan
R : Raportör

Komisyon Başkanları:
(1) Eğitim Komisyonu:
Prof. Dr. M.Emin YÜKSEL
(2) Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu:
Doç. Dr. Semra İÇER
(3) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:
Doç. Dr. Semra İÇER
(4) Öğrenci Komisyonu:
Yrd. Doç. Dr. M. Çağrı SOYLU
(5) İdari ve Mali İşler Komisyonu:
Prof. Dr. M.Emin YÜKSEL
(6) Altyapı Komisyonu:
Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI
(7) İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu:
Prof. Dr. M.Emin YÜKSEL
(8) Staj Komisyonu:
Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU
(9) Yıl içi ve Bitirme Ödevleri Komisyonu:
Doç. Dr. Fatma LATİFOĞLU
(10) Dokümantasyon Komisyonu:
Yrd. Doç. Dr. Gülşen AKDOĞAN
(11) İntibak Komisyonu:
Doç. Dr. Mahmut TOKMAKÇI
(12) Mezuniyet Komisyonu:
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN 
(13) Bilgi İşlem Komisyonu:
Doç. Dr. Ayşegül GÜVEN