Sık Sorulan Sorular

Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.

Öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla yirmidört kredilik ders alınabilir.

Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam oniki krediyi ya da haftada yirmisekiz saati geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dâhildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.

Mezun olabilmek için, eğitim planlarında mevcut olan zorunlu dersler ve seçmeli derslerin başarılması ile birlikte mezuniyet kredisinin sağlanması ve zorunlu stajın tamamlanması gerekmektedir. Kredi sağlansa dahi zorunlu ve seçmeli ders sayısı mutlaka sağlanmalı, eksik kredide ise fazla seçmeli ders alınmalıdır.

Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir

Bütünleme Sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.

Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bütünleme sınav notu ara sınav notu ile birlikte değerlendirilir

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bir mühendislik probleminin çözümü veya bir projenin hazırlanması şeklinde “Bitirme Ödevi” yapmakla yükümlüdür. Üstten ders alanlar hariç, son sınıftan ders alabilecek durumda olan öğrenciler bitirme ödevini ilgili müfredat döneminde alabilirler. “Bitirme Ödevi”, beklemeli öğrenciler için her iki yarıyılda da açılır.

Tüm derslerini başarıp mezun olabilmek için sadece stajı eksik olan öğrenciler öğrenim harcı ödemezler.

Öğrenciler, not itirazlarını, notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapabilirler.

Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz

Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Çift Ana Dal, Yan Dal Programları ve Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ile gelen öğrencilerinin Ders Programının çakışması halinde grup değişikliği yaptırabilmeleri için web sitemizin dokümantasyonlar linkinden erişilebilecekleri grup değişikliği formunu doldurup Bölüm Başkanlığına onaylattıktan sonra Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler muaf olmayı istedikleri derslere ilişkin transkript ve ders içeriklerini her yarıyılın ilk iki haftası içinde Dekanlığa iletilmek üzere Bölüm Başkanlıklarına vermek zorundadır. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin başvuruları Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanana kadar, muafiyet talebinde bulunduğu derslere devam etmek zorundadırlar. Ders kayıtları Fakülte Yönetim Kurulu kararına göre yapılır.

Bu programlardan ders alacak olan öğrenciler, harçlarını yatıracaklardır.

Fakültemiz öğrencileri, bulundukları yarıyılda kendi bölümlerinde açılmayan bir veya birden fazla dersi; daha önce kendi bölümlerinde en az bir kez almış olmaları kaydıyla (Yaz Okulu, Erasmus, ve Farabi Değişim Programları vb. yerlerde dersin alınması hariç) kendi Bölüm Başkanlıklarının uygun görmesi halinde, azami ders yükü sınırları dahilinde, Fakültemiz içinde başka bir bölümde açılan aynı isimli veya kredisi ve saati, eşleştirilecek dersin kredisinden ve saatinden daha az olmamak kaydıyla muadilbaşka bir dersi alabileceklerdir. Bulundukları yarıyıl sonu itibarı ile mezun olabilecek veya üst yarıyıldan ders alabilecek durumda olan öğrencilerde ise dersi daha önce kendi bölümlerinde veya başka bölümlerde almış olma şartı aranmayacaktır. Öğrenciler başvuru formalarını ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanına onaylattıktan sonra Bölüm Sekreterliğine teslim edeceklerdir.

Azamî ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönemde başarılı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır.

Çift Anadal veya Yandal Ders yükü ile birlikte anadal ders yükü toplamda 40 saati geçemez. Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati kırk saati geçemez.

Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler ile alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamı ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i (21saat) kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50’si (14 saat) kadar ders alabilirler.

Ders kayıtlarında, sırasıyla; başarısız dersler, alt yarıyıllardan alamadığı dersler ve üst yarıyıl dersleri olmak üzere öncelik sıralaması mevcuttur. (Yaz okulunda açılması muhtemel dersler atlanarak üst yarıyıl ders/derslerine kayıt yapılamaz.)1. sınıf öğrencileri, yönetmelik gereği müfredatındaki açılan tüm dersleri almak zorundadır. Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

Hazırlık eğitiminden ara dönemde muaf olan öğrenciler ders kaydı yaptırıp 1.sınıf eğitimine başlayabilecektir. Ancak bu öğrencilerin ders kaydı yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın bahar döneminde sınıfları birinci sınıf kabul edilecek olup, ertesi eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ikinci sınıf sayılacaklardır. Öğrencinin bahar döneminde kaydının dondurması durumunda sonraki eğitim öğretim yılı güz döneminde sınıfları birinci sınıf görünecektir.

Obisis te derslerden muaf olduklarının gördükten sonra öğrenci işlerinden ders kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Ders kaydından öncelikle öğrenciler sorumludurlar. Kayıt yeniletme işleminden tamamen öğrenciler sorumludur. Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş bir mazeretleri yoksa öğrenciler kayıtlarını kendileri yeniletirler. Kabul edilebilir bir mazereti olmadan kaydını yeniletmeyen öğrenciler derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanlarının denetiminde internet aracılığı ile alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. Danışmanların kontrol etme ve yönlendirme yetkileri olabilir. Ancak öğrencinin bilgisi olmaksızın ders ekleme veya çıkarma işlemi yapamazlar. Öğrencinin ders seçimi danışmanın onayı ile kesinleştikten sonra mazeret kayıt haftasında kayıtlara hiçbir şekilde müdahale edilemez. Ancak Dekanlık bilgisi dahilinde değişiklik olabilir. (Teknik nedenler, Bölüm Başkanlığı veya Dekanlık kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları gibi)